ACO_ODYS_WEB_SMALL COD_BO4_WEB_SMALL C2_WEB_SMALL SPYRO_WEB_SMALL WOW_BA_WEB_SMALL

Hlavné Menu

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť KON TIKI, a.s., so sídlom Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka č. 1561/V, oddiel Sa, IČO: 46 501 461, DIČ: 2023408398, IČ DPH: SK7020000834 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim – spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.hrac.sk.

1.2 Kontaktné údaje predávajúceho:

Sídlo spoločnosti: KON-TIKI, a.s., Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice

Telefón: 0948 950 442

Email: shop@hrac.sk

1.3 Kupujúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spotrebiteľ. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, telefónne číslo, e-mailový kontakt.

1.5 Orgánom dozoru, ktorému činnosť predávajúceho podlieha je: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI so sídlom v Košiciach pre Košický kraj, Vrátna 3, Košice.

1.6 Zoznam tovaru na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Pre informácie ohľadom dostupnosti tovaru môže kupujúci kontaktovať predávajúceho na emailovej adrese shop@hrac.sk.
 

Článok 2
Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Kúpna zmluva je uzavretá okamihom záväznej akceptácie (potvrdenia) návrhu na uzavretiu zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez elektronický obchod predávajúceho prostredníctvom na ten účel vytvoreného objednávkového formulára (ďalej len „objednávka“). Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu predávajúceho si kupujúci objednáva postupom uvedeným na webovom sídle predávajúceho uvedeným v návode „Ako u nás nakupovať“.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo emailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení ceny, dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred akceptovaním (potvrdením) objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným akceptovaním (potvrdením) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

2.3. Vytvorením objednávky kupujúci berie na vedomie, že doručenie tovaru je spoplatnené. Kupujúci je povinný uhradiť prepravné vo výške, ktorá je uvedená v nákupnom košíku, ak nie je pri príslušnom tovaru uvedené inak.

2.4 Špeciálna objednávka je Predobjednávka. Ide o objednávku tovaru, ktorý ešte nie je k dispozícii na trhu v Slovenskej republike a jeho vydanie sa iba očakáva. Pri tomto type tovaru je to viditeľne vyznačené, že sa jedná o Predobjednávku a sú priložené aj informácie o predbežnej cene a dátume jeho vydania. Na Predobjednávky sa nevzťahuje doba doručenia uvedená v týchto VOP. Tovar je odosielaný bezodkladne po naskladnení tovaru v sklade predávajúceho. Cena, ktorá je uvedená pri Predobjednávke nemusí byť konečná. V prípade, že dodávatelia skutočnú cenu oproti plánovanej cene výrazne zmenia, je predávajúci oprávnený zmeniť i cenu Predobjednávky. Pokiaľ k takejto situácii dôjde, bude kupujúci kontaktovaný e-mailom alebo telefonicky zodpovedným pracovníkom predávajúceho. V prípade potvrdenia objednávky zo strany kupujúceho e-mailom alebo telefonicky bude objednaný tovar bezodkladne odoslaný, hneď po jeho naskladnení. V prípade odmietnutia zmeny ceny alebo nevyjadrenia zo strany kupujúceho dochádza k automatickému zrušeniu objednávky.
 

Článok 3
Kúpna cena

3.1 Kúpna cena tovarov prezentovaných na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je uvedená v mene EUR, prípadne aj českých korunách. Kúpna cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia.

3.2 Kúpnou cenou tovaru objednaného cez webovú stránku elektronického obchodu predávajúceho sa rozumie cena platná v momente akceptácie (prijatia) návrhu uzavretiu zmluvy kupujúceho predávajúcim
 

Článok 4
Dodacie a platobné podmienky

4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v lehote 30 dní od akceptovania (potvrdenia) objednávky kupujúceho predávajúcim. Do dodacej lehoty sa nezarátavajú dni pracovného pokoja a štátne sviatky. O tieto dni sa dodacia lehota predlžuje. Realizácia dodávky tovaru sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a Českej republiky.

4.2 Ak požadovaný tovar v momente obdržania objednávky nie je na sklade a reálne hrozí možnosť nedodržania dodacej lehoty, zaväzuje sa predávajúci bezodkladne oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a navrhnúť mu náhradný termín dodávky tovaru. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

4.3 Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle zúčastnených strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné opatrenia a zákazy, vrátane colných, omeškanie prepravcu. Tieto skutočnosti predlžujú dodaciu lehotu. Predávajúci o týchto okolnostiach bude kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu

4.4 Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určenia uvedené v akceptácii (potvrdení) objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

4.5 Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určenia spôsobom, ktorý si ako spôsob dopravy zvolil kupujúci v objednávke: kuriérom (poplatok: 3,00 EUR)

4.6 Kupujúci je oprávnený zvoliť si spôsob platby za objednaný tovar. Platby za objednaný tovar sa realizujú dvoma spôsobmi:

a) platba prevodom na účet predávajúceho,

b) platba dobierkou (poplatok: 1,00 EUR)

4.7 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 

Článok 5
Zodpovednosť predávajúceho za vady veci (tovaru)

5.1 Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

5.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúce bez zbytočného odkladu.

5.3 Kupujúci je oprávnený predávanú vec, pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci alebo jeho zástupca pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke..

5.4 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

- chybnou inštaláciou výrobku,

- použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,

- neodbornou inštaláciou,

- neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,

- cudzími látkami a tekutinami vniknutými do výrobku,

- neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),

- pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie,

- spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom resp. príslušenstvom iného výrobcu,

- skladovaním alebo prevádzkou výrobku mimo teplotného rozsahu,

- skladovaním alebo prevádzkou výrobku v prašnom chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,

- závady spôsobené opotrebením a nesprávnym užívaním výrobku, napr. nalomený kábel,

- ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

5.5 Za vadu výrobku sa nepovažujú najmä situácie keď:

- výrobok, najmä videohry a príslušenstvo nefunguje kvôli nedostatkom hardware alebo software kupujúceho,

- výrobok, najmä videohry a príslušenstvo kupujúci nevie nainštalovať alebo ovládať.

5.6 Ak predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.

5.7 Ak predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť bez nároku na nový dar. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy ale len kúpnej zmluvy ako celku, vrátane darovacej zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
 

Článok 6
Záručná doba

6.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

6.2 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

6.3 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

6.4 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


Článok 7
Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

7.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady zaslaním reklamovanej veci na adresu: KON TIKI, a.s., Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice, Slovenská republika. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni Hráč v Slovenskej republike . Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list, ak bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.

7.2 Po prevzatí reklamovaného veci predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

7.3 Predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi riadne uplatnenú reklamáciu vybaví najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie.

7.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

7.5 Akékoľvek prepravné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie u predávajúceho znáša kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady spojené s prepravou reklamovanej veci predávajúci. V prípade, ak sa podľa tohto reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov nejedná o reklamáciu, znáša náklady spojené s prepravou reklamovanej veci kupujúci. Náklady súvisiace s opravou reklamovanej veci po uplynutí záručnej doby znáša v celom rozsahu kupujúci..

7.6 Zákazníkovi sa odporúča vytvoriť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať výmenné pamäťové média. Autorizovaný servis a ani predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo stratu akýchkoľvek programov alebo dát.


Článok 8.
Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

8.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 8.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Článok 9
Odstúpenie od zmluvy

9.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

9.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

9.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia 14 dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9.4 Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a zúčastnené strany sú povinné si vzájomne vydať prevzaté plnenia.

9.5 Predávajúci sa zaväzuje:

- prevziať kompletný a neporušený tovar späť,

- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom aké použil kupujúci pri svojej platbe predávajúcemu.

9.6 Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu ním uskutočnené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

9.8 Kupujúci je povinný:

- vrátiť tovar v neporušenom stave, bez známok používania resp. poškodenia,

- najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu

9.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

9.10 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie, ktorý mu poskytol predávajúci, a to zaslaním na adresu predávajúceho: KON TIKI, a.s., sídlom Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice, Slovenská republika..Plné znenie formulára na odstúpenie od zmluvy sa nachádza v článku 13 týchto VOP.

9.11 V prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. V prípade ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, znáša kupujúci aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

9.12 Bližšie informácie o možnosti kupujúceho odstúpiť od zmluvy sú upravené v predpisoch:

- zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,

- zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.


Článok 10
Ochrana osobných údajov a cookies

10.1 Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo iného zariadenia s prístupom na internet napr. smartphone, tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názor webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadať znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory cookie, ktoré používame nepoškodzujú váš počítač. Webové sídlo predávajúceho www.hrac.sk používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním webového sídla predávajúceho www.hrac.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

10.2 Objednaním tovaru kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovaním a použitím informácii a údajov kupujúceho o sebe a uskutočňovaných nákupoch podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

10.3 Predávajúci sa zaväzuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho s náležitou starostlivosťou a chrániť ich pred zneužitím treťou osobou v súlade s § 10 ods. 3, písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.4 Všetky poskytnuté osobné údaje o kupujúcom sú spracovávané len pre potreby evidencie a doručenia tovaru a predávajúci ich neposkytuje žiadnym tretím osobám s výnimkou adresy doručovateľskej službe a telefonického kontaktu v prípade doručenia tovaru kuriérom.

10.5 Poskytnuté údaje kupujúcim v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, emailová adresa budú slúžiť výhradne na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovaniu zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúcemu sa odporúča uvádzať presné a pravdivé informácie.

10.6 Získané údaje kupujúceho budú využité len na interné analýzy predávajúceho s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom, avšak tieto štatistiky nebudú umožňovať identifikáciu kupujúceho.


Článok 11
Jurisdikcia

Na rozhodovanie všetkých sporov zo zmluvných vzťahov z objednávok a dodávok tovaru prostredníctvom webovej stránky www.hrac.sk je výlučne oprávnený miestne a vecne príslušný súd SR podľa zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok..

Článok 12

Alternatívne riešenie sporov

12.1 Alternatívnym riešením sporu (ďalej len „ARS“) je postup subjektu ARS, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Subjektmi ARS sú Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Zoznam subjektov ARS je dostupný na web stránke: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s

12.2 Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na subjekt ARS v prípadoch ustanovených zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Formou alternatívneho riešenia sporov nemožno riešiť spory, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR.

12.3 Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie predávajúcim alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslanie, je spotrebiteľ oprávnený podať návrh na začatie ARS.

12.4 Návrh na začatie ARS podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.economy.gov.sk/ext_dok-vzor_formular_ars/147144c?ext=orig) a na webovom sídle každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS aj prostredníctvom platformy dostupnej na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 12.5 Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za zažatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR S DPH.


Článok 13
Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti: KON TIKI, a.s., sídlom Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice, Slovenská republika

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko kupujúceho/kupujúcich* ..............

– Adresa kupujúceho/kupujúcich * ..............

– Podpis kupujúceho/kupujúcich * (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.


Článok 14
Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a záväzné od 20.07.2016.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená ich umiestnením na webových stránkach predávajúceho www.hrac.sk.

Tieto VOP boli zmenené dňa 20.07.2016.

 

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK


Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o
ochrane spotrebiteľa v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

1.2 Predávajúcim je spoločnosť KON TIKI, a.s., Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice, IČO:46 501 461, DIČ: 2023408398, IČ DPH: SK7020000834 (ďalej len „predávajúci“).
Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaný práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Odoslaním objednávky prostredníctvom elektronického obchodu www.hrac.sk zákazník vyhlasuje, že si Reklamačný poriadok prečítal, v plnom rozsahu porozumel jeho obsahu a všetkým podmienkam a že s ním súhlasí.


Článok 2
Povinnosti kupujúceho pri dodaní veci

2.1 Kupujúci má právo neprevziať dodanú vec od dopravcu pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),

b) dodania veci v poškodenom obale alebo,

c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2 Pokiaľ dôjde k dodaniu veci kupujúcemu podľa písm. a) tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s
dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od
zmluvy odstúpiť.


Článok 3
Zodpovednosť predávajúceho za vady veci (tovaru)

3.1 Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

3.2 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúce bez zbytočného odkladu.

3.3 Kupujúci je oprávnený predávanú vec, pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci alebo jeho zástupca pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke..

3.4 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

- chybnou inštaláciou výrobku,

- použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,

- neodbornou inštaláciou,

- neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,

- cudzími látkami a tekutinami vniknutými do výrobku,

- neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),

- pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie,

- spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom resp. príslušenstvom iného výrobcu,

- skladovaním alebo prevádzkou výrobku mimo teplotného rozsahu,

- skladovaním alebo prevádzkou výrobku v prašnom chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,

- závady spôsobené opotrebením a nesprávnym užívaním výrobku, napr. nalomený kábel,

- ak má predložený záručný list zrejmé známky neoprávnene vykonaných zmien údajov alebo ak je na tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.
3.5 Za vadu výrobku sa nepovažujú najmä situácie keď:

- výrobok, najmä videohry a príslušenstvo nefunguje kvôli nedostatkom hardware alebo software kupujúceho,

- výrobok, najmä videohry a príslušenstvo kupujúci nevie nainštalovať alebo ovládať.
3.6 Ak predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady.
3.7 Ak predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť. V prípade, ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho
neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť bez nároku na nový dar. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, odstupuje sa aj od
darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné
odstúpiť len od časti zmluvy ale len kúpnej zmluvy ako celku, vrátane darovacej zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.


Článok 4
Záručná doba

4.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do
prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch
týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

4.2 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je
povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

4.3 Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

4.4 Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


Článok 5
Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1 Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady zaslaním reklamovanej veci na adresu: KON TIKI, a.s., Slovenskej jednoty 33, 040 01 Košice, Slovenská republika. Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni Hráč v Slovenskej republike . Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list, ak bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.

5.2 Po prevzatí reklamovaného veci predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.3 Predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi riadne uplatnenú reklamáciu vybaví najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie.
5.4 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

5.5 Akékoľvek prepravné náklady súvisiace s uplatnením reklamácie u predávajúceho znáša kupujúci. V prípade oprávnenej reklamácie znáša náklady spojené s prepravou reklamovanej veci predávajúci. V prípade, ak sa podľa tohto reklamačného poriadku a príslušných právnych predpisov nejedná o reklamáciu, znáša náklady spojené s prepravou reklamovanej veci kupujúci. Náklady súvisiace s opravou reklamovanej veci po uplynutí záručnej doby znáša v celom rozsahu kupujúci..

5.6 Zákazníkovi sa odporúča vytvoriť záložné kópie všetkých dát a programov a vybrať výmenné pamäťové média. Autorizovaný servis a ani predávajúci nenesie žiadnu
zodpovednosť za poškodenie alebo stratu akýchkoľvek programov alebo dát.


Článok 6
Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

6.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 6.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy
odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Článok 7
Záverečné ustanovenia
Tento reklamačný poriadok je platný a účinný dňa 20.07.2016
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením na
stránkach predávajúceho www.hrac.sk.
V Košiciach, 20.07.2016

 

Info o dostupnosti

Pre informácie ohľadom dostupnosti produktov, nás kontaktujte na emailovej adrese:

shop@hrac.sk

Košík

Prázdny košík

Prihlásenie

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

© Copyright 1996 - 2013 Hráč s.r.o.

Všetky práva vyhradené. Prepis, šírenie, či ďalšie sprístupnenie tohoto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu zakázané.

Táto stránka je optimalizovaná pre prehliadače Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari a Internet Explorer 10.

Webadmin

Web Analytics